Προσωπικά Δεδομένα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ομήρου 23, 10672 Αθήνα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
(αρ. 11 και Ν. 2472/97, όπως ισχύει και Κανονιστική Πράξη 1/1999 Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Προς τους πελάτες και τους συναλλασσομένους με την Τράπεζα
Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου αρ. 23 – τηλ. 210 3669060 (εφεξής: Υπεύθυνος Επεξεργασίας) και με την ιδιότητα του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» αρχείων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, υφισταμένων και πρώην πελατών της καθώς και των εν γένει συναλλασσομένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με αυτήν («Υποκειμένων»), προβαίνει στην ακόλουθη ενημέρωση προς τους πελάτες της και τους συναλλασσόμενους με αυτήν γενικά, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 24 παρ. 3 του ν. 2472/97 και των υπ΄αριθμ. 408/1998 και 1/1999 Κανονιστικών Πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

Η Τράπεζα (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) τηρεί αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων που δίνουν τα ίδια στην Τράπεζα ή η Τράπεζα συλλέγει με τη συνδρομή τους, συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν μετά την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης με την Τράπεζα και κατά την εκτέλεσή της, όπως πχ δεδομένων που αφορούν στην οικονομική συμπεριφορά. –Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς η Τράπεζα αντλεί και από το σχετικό διατραπεζικό αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. – Η Τράπεζα διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς στο διατραπεζικό αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και με σκοπό την προστασία της εμπορικής πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών. – Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας είτε από την ίδια την Τράπεζα, είτε από τρίτους που ενεργούν κατ΄ εντολή και καθ΄ υπόδειξή της και σύμφωνα με τις οδηγίες της. – Η Τράπεζα μπορεί να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα πελατών σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε εταιρείες στις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. – Επίσης, η Τράπεζα μπορεί να επεξεργάζεται και να ανακοινώνει προσωπικά δεδομένα πελατών της (πλην των ευαίσθητων) προς τρίτους με σκοπό τη διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών που παρέχει η ίδια και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου της, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα προς όφελος και για λογαριασμό της ίδιας της Τράπεζας. – Ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων πελατών προς τρίτους ή δημόσιες αρχές μπορεί να γίνεται και οσάκις τούτο επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση.

Σκοποί επεξεργασίας: 
Οι σκοποί της επεξεργασίας αυτής είναι:

1. Η έγκριση της χορήγησης της εκάστοτε αιτούμενης πίστωσης ή/ και πιστωτικής κάρτας ή/ και άλλης τραπεζικής υπηρεσίας
2. Η εκπλήρωση, παρακολούθηση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη των συναλλαγών της Τράπεζας με τους πελάτες της και των συμβατικών σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ τους, αλλά και των συναλλαγών που διενεργούνται με πιστωτικές κάρτες ή άλλα μέσα πληρωμής ή μέσα πίστωσης που χορηγεί η Τράπεζα
3. Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας και προάσπιση των συμφερόντων της
4. Η προστασία της εμπορικής πίστης και των οικονομικών συναλλαγών
5. Η προώθηση πωλήσεων ή /και υπηρεσιών είτε της ιδίας της Τράπεζας, είτε άλλων επιχειρήσεων του ομίλου της, είτε και τρίτων επιχειρήσεων, μετά από συγκατάθεση που δίνεται από τα Υποκείμενα με το νόμιμο τρόπο
6. Η διεκπεραίωση ή με οποιονδήποτε τρόπο διευκόλυνση των παρεχομένων από την Τράπεζα και τις εταιρείες του ομίλου της τραπεζικών και λοιπών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έσω διαδικτύου, υπηρεσιών πιστωτικών καρτών, μετοχολογίου, ασφαλιστικών υπηρεσιών ζωής, υγείας, ζημιών ή λοιπών κλάδων
7. Μετά τη λήξη των συναλλαγών, η Τράπεζα μπορεί να περιορίζει τη μελέτη των δεδομένων σε καθαρά στατιστικούς σκοπούς

Άντληση πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας
Ειδική ενημέρωση γίνεται προς τα Υποκείμενα για το ότι για το σκοπό της εγκρίσεως της εκάστοτε αιτούμενης πίστωσης ή/ και πιστωτικής κάρτας ή/ και άλλης τραπεζικής υπηρεσίας, η Τράπεζα θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που αφορούν στην πιστοληπτική ικανότητα και τηρούνται από την εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε. – ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Αλαμάνας 2, Τ.Κ. 151 25. Επίσης, η Τράπεζα μπορεί να εξακριβώνει τα στοιχεία που της υποβάλλονται από τους πελάτες με πρόσβαση σε δημόσιες αρχές ή/ και υπηρεσίες κατά τον εκάστοτε νόμιμο τρόπο.

Καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
Ειδική ενημέρωση γίνεται προς τα Υποκείμενα για το ότι η Τράπεζα χρησιμοποιεί τεχνικά μέσα καταγραφής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με πελάτες για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών των ακόλουθων Διευθύνσεών της: (α) Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων, (β) Διεύθυνση Marketing, (γ) Διεύθυνση Εναλλακτικών Δικτύων, (δ) Διεύθυνση Κεφαλαιαγορών και Margin Οι εν λόγω Διευθύνσεις ενημερώνουν ειδικά τους πελάτες και συνεργάτες πριν από οποιαδήποτε καταγραφή.

Σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης
Ειδική ενημέρωση γίνεται προς τα Υποκείμενα για το ότι η Τράπεζα στα κτίρια των κεντρικών υπηρεσιών της επί των οδών Ομήρου 23, Ακαδημίας 54, Μαυρομιχάλη 8, Φιλελλήνων 34, Λεωφ. Βουλιαγμένης 113, Πατησίων 376 και Ηρώων Πολυτεχνείου 40 & Σωτ. Διός (Πειραιάς) εφαρμόζει σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης για την καταγραφή μέσω ηλεκτρονικής κάρτας της εισόδου και εξόδου στα κτίρια αυτά και στους ορόφους τους. Οι σχετικές πληροφορίες δεν διαβιβάζονται σε υπηρεσίες πέραν της Τραπέζης, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που τούτο επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν το χρόνο εισόδου και εξόδου στα κτίρια και στους ορόφους τους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ασφάλειας των κτιρίων, της περιουσίας και των συμφερόντων της Τράπεζας.
Για τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται με τον τρόπο αυτό Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ίδια η Τράπεζα και εκπρόσωπός της το Τμήμα Ασφαλείας – Επικοινωνιών και Διεκπεραίωσης, που στεγάζεται επί της οδού Ομήρου 23 (αρμόδιος ο κ. Θεόδωρος Τζαβαλάς), τηλ. 210 3669110

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με έδρα στην Αθήνα, Ομήρου 23. Εκπρόσωπος της Τράπεζας για την επεξεργασία: Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Department), Ομήρου 23, Αθήνα (αρμόδιος κ. Αντώνιος Κάτσιος, τηλ. 210 3669060, φαξ. 210 3669417, email: Katsios.Antonis@atticabank.gr)

Αποδέκτες των δεδομένων:
1. Για όλα τα δεδομένα: Η Διοίκηση, οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι της Τράπεζας και οι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
2. Για δεδομένα που η Τράπεζα δικαιούται ή υποχρεούται να ανακοινώνει βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης εφόσον η ανακοίνωση αυτή είναι απολύτως αναγκαία για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της: οι δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, οι δικαστικές , εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί και τρίτοι.
3. Για δεδομένα που αφορούν στην είσπραξη των απαιτήσεων της Τράπεζας σε περίπτωση υπερημερίας στο πλαίσιο των χορηγούμενων πιστώσεων: οι εταιρείες είσπραξης απαιτήσεων, οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι και οι δικαστικοί επιμελητές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
4. Για δεδομένα που αφορούν στη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω ΑΤΜ με τραπεζικές κάρτες: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ» (Αλαμάνας 2, ΤΚ 151 25, Μαρούσι).
5. Για δεδομένα που αφορούν είτε σε μη ενήμερες οφειλές ή καθυστερήσεις στο πλαίσιο των χορηγούμενων πιστώσεων κάθε μορφής, είτε σε καταγγελία από την Τράπεζα των χορηγούμενων πιστώσεων κάθε μορφής (βλ. αλληλόχρεοι λογαριασμοί, συμβάσεις χορήγησης ορίου πίστωσης, δάνεια κάθε μορφής, τραπεζικές κάρτες, κλπ.), όπως επίσης για δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια που έχουν επιστραφεί απλήρωτα: η εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε. – ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας 2, ΤΚ 151 25 και με σκοπό την τήρηση αυτών σε διατραπεζικό αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για την προστασία της εμπορικής πίστης και την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών είναι μόνο πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Υπεύθυνος επεξεργασίας του εν λόγω διατραπεζικού αρχείου οικονομικής συμπεριφοράς είναι η ως άνω ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Η συγκατάθεση για διαβίβαση δεδομένων στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ανακαλείται οποτεδήποτε με σχετική δήλωση είτε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., είτε στην Τράπεζα, και καταχωρείται σε διακριτό αρχείο, όπου τηρείται για δώδεκα (12) μήνες.

Δικαιώματα Υποκειμένων
Κάθε Υποκείμενο έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του τηρούμενου φακέλου του με όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα στοιχεία που περιοδικά προστίθενται ή αφαιρούνται από το φάκελό του και τη λογική κάθε τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, αν και όποτε υφίσταται τέτοια (δικαίωμα πρόσβασης του αρ. 12 ν. 2472/97, όπως ισχύει). Κάθε υποκείμενο έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε νόμιμες αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης του αρ. 13 ν. 2472/97, όπως ισχύει). Δικαίωμα δικαστικής προστασίας και αξίωση αστικής ευθύνης (αρ. 14 και 23 ν. 2472/97). Σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα κάθε υποκείμενο έχει κατά τους όρους του νόμου δικαίωμα δικαστικής προστασίας και αξίωση αστικής ευθύνης (αρ. 14 και 23 ν. 2472/97). 
Για την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης τα Υποκείμενα μπορούν να επικοινωνούν με τον Εκπρόσωπο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, δηλ. με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Department) της Τράπεζας: 
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚH ΕΤΑΙΡΕIΑ Α.Ε., Ομήρου 23 Αθήνα, Αρμόδιος κ.Αντώνιος Κάτσιος, τηλ. 210 366 90 60, φαξ. 210 36 69 417, email: Katsios.Antonis@atticabank.gr.
Η παρούσα αποτελεί νεότερη αναθεωρημένη Ενημέρωση για τήρηση αρχείου της Τράπεζας. Παλαιότερη Ενημέρωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 24.1.1999, σελ.50.